Bezwaar maken hoe doe je dat?

Waaraan moet een goed beroepschrift voldoen?
Net als een bezwaarschrift moet ook een beroepschrift aan een aantal voorwaarden voldoen. De rechtbank beoordeelt eerst of uw beroepschrift aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan krijgt u gelegenheid om de vormfouten te herstellen en alsnog een correct beroepschrift in te dienen.


Als u geen gebruik maakt van de gelegenheid om de fouten in uw beroepschrift te herstellen, of als u uw beroepschrift te laat indient, dan kan uw beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechter zal dan uw beroepschrift niet meer inhoudelijk inbehandeling nemen. De voorwaarden voor een beroepschrift en voor een bezwaarschrift zijn grotendeels dezelfde. De voorwaarden voor een beroepschrift worden hierna kort samengevat.

U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift opsturen naar de rechtbank. Als u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent geweest het beroepschrift binnen zes weken in te dienen, dan kunt u uw beroepschrift ook later indienen. U moet wel duidelijk kunnen maken dat u werkelijk geen mogelijkheid had om het beroepschrift op tijd in te Dienen. In beroep gaan tegen meerdere uitspraken op bezwaar U kunt in één brief tegen meerdere uitspraken op bezwaar in beroep gaan. Dit ligt het meest voor de hand als het om hetzelfde onderwerp gaat. Als de rechtbank van mening is dat u meerdere beroepschriften had moeten indienen, dan krijgt u hierover bericht. U ontvangt in dat geval ook meerdere nota’s voor het griffierecht.  Het beroepschrift moet bij voorkeur in het Nederlands zijn geschreven. Als het in een andere taal is geschreven, kan de rechtbank u vragen om een vertaling.

Adres in Nederland


Vermeld in uw beroepschrift een adres in Nederland waar de rechtbank uw post heen kan sturen. Naam, adres en telefoonnummer Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als u door iemand bent gemachtigd, dan vermeldt u niet alleen naam en adres van de persoon voor wie u een beroepschrift indient, maar ook uw eigen naam, adres en telefoonnummer.


Beslissing waartegen u in beroep gaat Geef duidelijk aan waartegen u in beroep gaat, vermeld dus dat u in beroep gaat tegen een uitspraak op bezwaarschrift, en wat de inhoud is van de uitspraak. Kopie van uitspraak op bezwaarschrift meesturen Stuur altijd een kopie mee van de uitspraak op bezwaarschrift waartegen u in beroep gaat.


Motivering


In de motivering maakt u duidelijk waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift, en wat de beslissing van de rechter volgens u zou moeten zijn.


U kunt de rechtbank bijvoorbeeld vragen om uw belastbaar inkomen lager vast te stellen dan de Belastingdienst heeft gedaan. van de zitting uw normale activiteiten moest onderbreken. U krijgt dan overigens geen volledige vergoeding van uw kosten, maar een tegemoetkoming die volgens vaste tarieven is bepaald. Ook als u uw beroep intrekt, omdat de Belastingdienst aan uw bezwaar tegemoet is gekomen, kunt u om proceskostenvergoeding verzoeken.


Dat verzoek moet u dan gelijk met de intrekking van het beroep doen. Ondertekening Onderteken altijd uw beroepschrift.


Vergoeding van proceskosten


U kunt de rechtbank verzoeken de Belastingdienst te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die u gemaakt heeft. U kunt dit verzoek in uw beroepschrift doen, maar u kunt het ook tijdens de zitting doen. Het gaat onder meer om kosten voor:


 • uw professionele vertegenwoordiger;
 • uw eigen reis- en verblijfkosten;
 • kosten van door u ingeschakelde getuigen of deskundigen;
 • kosten die u heeft moeten maken, omdat u vanwege het bijwonen


Tip:


Ga vooral in op de argumenten die de Belastingdienst heeft aangedragen in de uitspraak op bezwaarschrift. Probeer deze argumenten zo goed mogelijk te Weerleggen.


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl