Bezwaar maken hoe doe je dat?

Heffingskortingen en belastingen betalen over uw inkomsten.
Als u gaat werken, gaat u belasting betalen over uw inkomen. Daar staat tegenover dat u een aantal kortingen kunt krijgen op uw belasting. Dit zijn de heffingskortingen. Door deze kortingen betaalt u minder belasting. Ook als u als uitzendkracht of vakantiekracht gaat werken, gaat u belasting betalen en kunt u heffingskortingen krijgen. Als u een eigen bedrijf gaat beginnen, lees dan de Starterskrant of het Handboek Ondernemen. Ook die vindt u op www.belastingdienst.nl.


Hoeveel belasting gaat u betalen?


Over uw inkomen bent u belasting (ib) en premie volksverzekeringen (pvv) verschuldigd. Uw werkgever houdt de belasting en premie (loonheffing) automatisch in op uw loon. Het belastingtarief voor uw inkomen uit werk is een oplopend tarief met vier ‘schijven’:


Tabel belastingtarief over brutojaarloon


Schijf  Brutoloon per jaar  Belastingtarieven tot 65 jaar

1  tot en met € 17.579  33,60% (2,45% ib + 31,15% pvv)

2  van € 17.580 tot en met € 31.589  41,85% (10,70% ib + 31,15% pvv)

3  van € 31.590 tot en met € 53.860  42,00% (alleen ib)

4  vanaf € 53.861  52,00% (alleen ib)


Voorbeeld


Uw brutojaarloon is € 20.184. U valt dus in schijf 1 en 2. U berekent de loonheffing als volgt:

Premie volksverzekeringen (pvv):

€ 20.184 x 31,15%  € 6.287


Inkomstenbelasting (ib)


schijf 1: € 17.579 x 2,45%  €  430

schijf 2: € 2.605 x 10,7%        €   278  + € 6.995

Als u niet het hele jaar werkt


Als u niet het hele jaar werkt, bijvoorbeeld omdat u later in het jaar met een baan begint of omdat u vakantiewerk doet, houdt uw werkgever meer belasting in dan u uiteindelijk bent verschuldigd.


U kunt dan na afloop van het jaar de te veel betaalde belasting terugvragen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het aangifteprogramma dat u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl.


U kunt ook een T-biljet bestellen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Welke heffingskortingen kunt u krijgen?


Als u gaat werken, kunt u heffingskortingen krijgen. Door deze kortingen hoeft u minder belasting te betalen. U kunt meerdere heffingskortingen krijgen. Als u gaat werken, krijgt u in ieder geval de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Of u andere heffingskortingen kunt krijgen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u bijvoorbeeld thuiswonende kinderen hebt, kunt u de (aanvullende) combinatiekortingof de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting krijgen. Hierna leest u meer over de verschillende heffingskortingen.


Algemene heffingskorting


De algemene heffingskorting is een korting op uw belasting van € 2074 Als u gaat werken, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting bij de in te houden loonheffing.


Als u getrouwd bent of samenwoont en (weer) gaat werken


Als u getrouwd bent of samenwoont en niet werkt, krijgt u de algemene heffingskorting  waarschijnlijk uitbetaald via een voorlopige teruggaaf. Als u (weer) gaat werken, moet u deze voorlopige teruggaaf laten herzien. De algemene heffingskorting wordt namelijk voortaan verrekend via uw loon. Bij het inhouden van de loonheffing wordt rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Als u uw voorlopige teruggaaf niet (op tijd) laat herzien, moet u het te veel ontvangen bedrag later terugbetalen. U kunt uw voorlopige teruggaaf herzien met het vt-programma of het vt-formulier.


Arbeidskorting


Als u gaat werken, hebt u naast de algemene heffingskorting recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is een percentage van uw inkomen uit werk. Tot en met € 8.587 is dat 1,758%. Boven dit bedrag is het percentage afhankelijk van uw leeftijd. Zie de Tabel arbeidskorting. Er geldt een maximumbedrag. Net als de algemene heffingskorting zal uw werkgever ook deze korting verrekenen bij de uitbetaling van uw loon.


Tabel arbeidskorting als uw inkomen uit werk meer is dan € 8.587


Leeftijd op 31 december 2007  Arbeidskorting  Maximumbedrag

jonger dan 57 jaar  € 151 + 12,430% van het bedrag boven € 8.587  € 1.443

57, 58 of 59 jaar  € 151 + 14,874% van het bedrag boven € 8.587  € 1.697

60 of 61 jaar  € 151 + 17,298% van het bedrag boven € 8.587  € 1.949

62, 63 of 64 jaar  € 151 + 19,723% van het bedrag boven € 8.587  € 2.201Let op!


Gaat u niet in loondienst werken, maar bijvoorbeeld als freelancer of als alfahulp? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Als u thuiswonende kinderen hebt jonger dan 12 jaar


Als u gaat werken en u hebt een thuiswonend kind, dan kunt u de combinatiekorting krijgen. Als u een partner hebt, kan deze ook recht hebben op de combinatiekorting.De voorwaarden voor de combinatiekorting zijn:


 • In 2008 behoort tot uw huishouden voor ten minste zes maanden, minimaal één kind dat op 31 december 2007 jonger was dan 12 jaar.
 • Dit kind staat in die periode ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder. Meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon.
 • U hebt in 2008 inkomsten uit tegenwoordige arbeid (loon, winst uit onderneming of bijvoorbeeld freelance-inkomsten) die hoger zijn dan € 4.542, of u komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek.


De combinatiekorting is € 112.


Naast de combinatiekorting kunt u de aanvullende combinatiekorting krijgen. De voorwaarden voor de aanvullende combinatiekorting zijn:


 • U kunt in 2008 de combinatiekorting krijgen.
 • In 2008 hebt u geen fiscale partner of u hebt in 2008 wel een fiscale partner, maar u hebt minder inkomsten uit tegenwoordige arbeid dan uw fiscale partner.
 • De aanvullende combinatiekorting is € 746.


Als u alleenstaande ouder bent


Alleenstaande-ouderkorting

U kunt de alleenstaande-ouderkorting krijgen onder de volgende voorwaarden:


 • In 2008 had u meer dan zes maanden geen fiscale partner.
 • In die periode had u een huishouding met uitsluitend kinderen die op 31december 2007 jonger waren dan 27 jaar.
 • In deze periode onderhield u minimaal één kind voor minimaal € 400 per kwartaal of kreeg u kinderbijslag voor dit kind (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering).
 • Dit kind stond in deze periode ingeschreven op uw woonadres.
 • De alleenstaande-ouderkorting is € 1.459 (of € 683 als u 65 jaar of ouder was).


Aanvullende alleenstaande-ouderkorting


Als u een alleenstaande ouder bent, een thuiswonend kind hebt en u gaat werken, kunt u de aanvullende alleenstaande-ouderkorting krijgen. De voorwaarden voor deze korting zijn:


 • U kunt in 2008 de alleenstaande-ouderkorting krijgen.
 • U hebt in 2008 inkomsten uit tegenwoordige arbeid (loon, winst uit onderneming of bijvoorbeeld freelance-inkomsten).
 • U hebt in 2008 minimaal één kind dat langer dan zes maanden tot uw huishouden behoort en dat op 31 december 2007 jonger was dan 16 jaar.
 • Dit kind staat in die periode ingeschreven op uw woonadres.


De aanvullende alleenstaande-ouderkorting is 4,3% van uw inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Het maximumbedrag is €1.459.


Het kan zijn dat uw kind eigen inkomen of vermogen had. Wij beoordelen of dat inkomen of vermogen van uw kind voldoende was om in zijn eigenlevensonderhoud te voorzien. Als dat het geval is, kunt u geen alleenstaande-ouderkorting of aanvullende alleenstaandeouderkorting krijgen.


Hoe krijgt u uw heffingskortingen?


 • Algemene heffingskorting en arbeidskorting:  Via verrekening met de in te houden loonheffing
 • (Aanvullende) combinatiekorting en de Van de belastingdienst, via uw Aangifte inkomstenbelasting of via (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting  uw Voorlopige teruggaafBinnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl