Bezwaar maken hoe doe je dat?

Nalaten Erfgenamen
Eigen woning

 

De waarde van de woning die het eigendom was van de overledene is de waarde van de woning in vrij opleverbare (onbewoonde) staat.

 

Effecten

 

De waarde van effecten die op de beurs zijn genoteerd, is de waarde die wordt opgegeven in de officiële prijscourant van de dag voorafgaand aan de dag van het overlijden. Als de effecten niet in de prijscourant voorkomen, is de waarde van deze effecten het bedrag dat zij zouden hebben opgebracht als ze op de dag van het overlijden aan de meest biedende zouden zijn verkocht.


Speciale waarderingsregels

 

Voor bepaalde bezittingen uit de nalatenschap gelden speciale waarderingsregels. Voorbeelden van deze bezittingen zijn: een onderneming, vermogen belast met een vruchtgebruik en vruchtgebruik van een bepaalde zaak. Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon.

Zijn er nog schulden, begrafenis- of crematiekosten, legaten of lasten?

 

Een nalatenschap kan ook schulden, begrafenis- of crematiekosten, legaten of lasten bevatten. In de volgende paragrafen kunt u lezen welke invloed deze zaken hebben op de waarde van de verkrijging.

 

Schulden

 

De waarde van de bezittingen van de overledene moet worden vastgesteld, maar ook moet worden nagegaan wat de schulden van de overledene zijn. Een schuld kan bijvoorbeeld een (hypothecaire) lening zijn. Schulden zijn verder: nog niet betaalde belastingen en premie volksverzekeringen, ook als nog geen aanslagen zijn opgelegd.

Let op!

 

Het kan voorkomen dat de erflater zoveel schulden had, dat de nalatenschap een financieel nadeel oplevert voor de erfgenamen. Als zij geen nadeel willen ondervinden, kunnen zij de nalatenschap verwerpen. Als de erfgenamen nog niet zeker weten of de nalatenschap een financieel nadeel oplevert, kunnen zij de nalaten schap onder het voorbehoud van boedelbeschrijving aanvaarden. Dit heet ook wel beneficiair aanvaarden. In zo'n geval blijven de erfgenamen wél erfgenaam, maar kunnen zij voor de schulden niet verder worden aangesproken dan er opbrengsten zijn. Voor beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap gelden speciale regels. In beide gevallen moet u contact opnemen met een notaris.

 

Begrafenis of crematiekosten

 

De begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar van de nalatenschap als zij niet buitensporig zijn. De uitkeringen van begrafenis- of crematie-fondsen moeten van deze kosten worden afgetrokken.

 

Legaten

 

Een testament of een codicil kan legaten bevatten. In een legaat wordt een persoon aangewezen die bepaalde zaken krijgt.

 

De erfgenamen moeten hem deze zaken geven. De waarde van de legaten moet van de nalaten schap

worden afgetrokken, voordat die wordt verdeeld over de erfgenamen. De verkrijgers zijn over deze legaten successierecht verschuldigd.

 

Lasten verbonden aan de verkrijging

 

Soms zijn er lasten verbonden aan de verkrijging. De erflater heeft de verkrijger dan verplicht om iets te doen (bijvoorbeeld het verzorgen van de graven van de familie van de erflater), iets niet te doen (bijvoorbeeld het niet renoveren van een oud pand), iets te geven (bijvoorbeeld een bepaald boek aan een derde afstaan) of een deel van de verkrijging opeen bepaalde wijze te besteden.Als het voldoen aan de lasten in het voordeel is van een aanwijsbare derde (of aanwijsbare derden), zijn de lasten aftrekbaar van de verkrijging. De nettoverkrijging is in dit geval dus de waarde van de totale verkrijging verminderd met de waarde van de lasten. Derden die het voordeel van de last genieten moeten over dat voordeel successierecht betalen.

 

Voorbeeld 1

 

Een erflater laat een schilderij na en bepaalt dat de verkrijger van dat schilderij een bepaald bedrag aan geld aan een bij naam genoemde derde af moet staan. De nettoverkrijging van de verkrijger van het schilderij is de waarde van het schilderij min het afgestane geldbedrag. De derde moet over de verkrijging van het geldbedrag successierecht betalen. Als de last die aan een verkrijging is verbonden niet in het voordeel is van een aanwijsbare derde, kan de last niet van de verkrijging worden afgetrokken. De nettoverkrijging bestaat in dit geval uit de hele verkrijging.

 

Voorbeeld 2

 

Een erflater laat iemand een geldbedrag na en bepaalt dat de verkrijger het bedrag moet besteden aan

de opvang van zwerfkatten. Deze last is niet in het voordeel van de verkrijger of een aanwijsbare derde.

In dit geval bestaat de nettoverkrijging uit het hele geldbedrag.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl