Bezwaar maken hoe doe je dat?

Erven en nalatenschap hoe zit dat met de belastingen?
Er zijn twee mogelijkheden om iemand te machtigen de nalatenschap af te wikkelen:

 

 • 1 Als de overledene geen testament heeft gemaakt (of als er in zijn testament geen executeur is benoemd), kunnen de erfgenamen één van hen (of een buitenstaander) machtigen de zaken verder af te wikkelen. Dit heet een boedelvolmacht. In de verklaring van erfrecht staat ook aan wie de boedelvolmacht is toegekend.
 • 2 Als de overledene in zijn testament een executeur heeft benoemd, is dat degene van wie de erflater wilde dat hij de nalatenschap afwikkelt. De executeur kan over de nalatenschap beschikken nadat de notaris een verklaring van erfrecht heeft afgegeven waarin staat wie als executeur optreedt (de verklaring van executele).


Door het overlijden zijn de erfgenamen gezamenlijk eigenaar geworden van de onverdeelde nalatenschap, tenzij de wettelijke verdeling van toepassing is. Overigens zullen de erfgenamen zo spoedig mogelijk overgaan tot verdeling van de nalatenschap.


Daarbij wordt dan bepaald welke erfgenaam eigenaar is geworden van welke bestanddelen van de nalatenschap. Verdeling van de boedel vindt plaats door middel van een zogenoemde boedelscheiding. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn) vindt de boedelscheiding plaats bij notariële akte en met goedkeuring van de kantonrechter.

Belasting en erven  

 

Als het testament legaten bevat, worden deze meestal uitgekeerd voordat de boedelscheiding plaatsvindt. Dit kan echter ook in de akte van boedelscheiding gebeuren.

 

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

 

Let op!

Als u gewoonlijk geen aangiftebiljet ontvangt, moet u er nu misschien één aanvragen. Voor meer

informatie hierover kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

 

De belastingzaken van de overledene

 

Tot de nalatenschap van de overledene behoren ook zijn belastingzaken. Er moet meestal aangifte inkomstenbelasting worden gedaan (over de inkomsten van de overledene tot aan de datum van het overlijden). Als de overledene in het voorgaande jaar aangifte deed voor de inkomstenbelasting, stuurt de Belastingdienst het aangiftebiljet automatisch toe.

 

Als er echter geen aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting wordt toegestuurd, kan het verstandig zijn aangifte te doen door middel van een T-biljet. Het invullen van een T-biljet kan leiden tot teruggaaf van een deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen die op het inkomen van de overledene is ingehouden. Bij het invullen van het aangiftebiljet is het van belang dat u op de hoogte bent van de betekenis van fiscaal partnerschap. Daarom volgt hier een paragraaf waarin wordt uitgelegd wat het begrip inhoudt.

 

Fiscaal partnerschap

 

Als u gehuwd was of samenwoonde, kan het bij sommige gemeenschappelijke Inkomsten en aftrekposten lastig zijn te bepalen welk deel u of uw partner moet aangeven. U hoeft dit niet uit te zoeken als u fiscale partners bent. U kunt dan met uw fiscale partner afspreken hoe u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdeelt. Voorwaarde is wel dat u

beiden voor heel 2009 elkaars fiscale partner bent. Als u niet heel 2009 een fiscale partner had, kunt u bij de aangifte ervoor kiezen om voor heel 2009 als fiscale partners te worden beschouwd. U moet hier dan wel beiden om verzoeken.


Wat behoort er allemaal tot de nalatenschap?

 

Allereerst zal er een overzicht moeten worden gemaakt van de nalatenschap van de overledene. In dit overzicht worden niet alleen de bezittingen beschreven, maar ook de schulden. Wanneer de overledene tijdens zijn leven schenkingen heeft gedaan aan afstammelingen die zijn erfgenamen zijn, moeten deze schenkingen worden 'ingebracht'.

 

'Inbrengen' betekent dat de waarde van deze schenkingen wordt opgeteld bij de waarde van de nalatenschap. De afstammelingen die erfgenamen zijn, hoeven schenkingen niet in te brengen als zij daarvan uitdrukkelijk zijn vrijgesteld door de overledene.


Andere erfgenamen die schenkingen van de overledene hebben ontvangen, hoeven deze schenkingen alleen in te brengen als dit door de overledene bedongen is. Na het inbrengen van de schenkingen vindt de verdeling van de erfenis plaats. De erfgenamen krijgen op deze manier in principe een gelijke portie. Als er een testament is gemaakt, kunnen bepaalde bloedverwanten een beroep doen op hun legitieme portie. Zo'n beroep kan de verdeling die het eventuele testament aangeeft, beïnvloeden.

 

Is er sprake van een fictieve verkrijging?

 

Iemand kan als gevolg van een overlijden iets verkrijgen, zonder dat er sprake is van een verkrijging volgens het erfrecht.

 

In sommige gevallen worden deze verkrijgingen voor het successierecht gelijkgesteld met verkrijgingen volgens het erfrecht, de zogenoemde fictieve verkrijging.

 

Belasting en erven

 

Ook van deze fictieve verkrijgingen moet aangifte voor het successie-recht worden gedaan. Enkele voorbeelden van fictieve verkrijgingen zijn:

 

 • a een uitkering van een levensverzekering die men ontvangt als gevolg van het overlijden van de erflater. Door de betaling van de premies voor deze verzekering moet het vermogen van de erflater zijn verminderd  
 • b de verkoop van het huis onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. Deze verkoop vindt vaak plaats tussen ouders en kinderen. Wanneer dit recht eindigt door het overlijden van de ouders, wordt successierecht geheven over de waarde van het huis verminderd met de koopsom die de kinderen betaalden en 6% rente over deze koopsom. De rente wordt berekend van de dag van betaling tot de dag van overlijden.
 • c de verkrijging van een vermogensbestanddeel van de erflater tijdens diens leven, terwijl de erflater zelf het genot daarvan behieldBinnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Let op!

 

De punten b en c gelden alleen voor de volgende verkrijgers:


 • bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • echtgenoten van deze bloedverwanten
 • de fiscaal partner en samenwoners

 

d alles wat binnen 180 dagen voor het overlijden door de overledene is geschonken Dit geldt niet voor:

 

 • schenkingen van een ouder aan een kind, waarbij een beroep is gedaan op de voor één kalenderjaar geldende verhoogde schenkingsvrijstelling
 • giften, waarover bij de verkrijger inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen of een voorheffing van die belasting (loon- of dividendbelasting) wordt geheven
 • schenkingen die gedaan zijn om te voldoen aan een zogenoemde natuurlijke verbintenis

 

Meer informatie over fictieve verkrijgingen kunt u krijgen bij uw belastingkantoor.


Wat is de waarde van de nalaten schap?

 

Omdat een nalatenschap meestal niet alleen uit geld bestaat, is de waarde van de nalatenschap vaak niet zonder meer vast te stellen. De waarde van de verkregen zaken is het bedrag dat deze zaken zouden hebben opgebracht als ze op de dag van het overlijden aan de meest biedende zouden zijn verkocht.

 


Als er aan uw verkrijging schulden en/of lasten verbonden zijn, moet u bepalen wat de nettoverkrijging is. Het successierecht wordt namelijk geheven over de nettoverkrijging. De nettoverkrijging is de waarde van de verkrijging die de verkrijger voor zichzelf overhoudt, nadat de waarde van de schulden en de lasten van de verkrijging zijn afgetrokken. Als er aan uw verkrijging schulden en/of lasten verbonden zijn, moet u bepalen wat de nettoverkrijging is. Het successierecht wordt namelijk geheven over de nettoverkrijging.

 

De nettoverkrijging is de waarde van de verkrijging die de verkrijger voor zichzelf overhoudt, nadat de waarde van de schulden en de lasten van de verkrijging zijn afgetrokken.

 

Als u niet weet wat de waarde van de zaken is, kunt u ze laten taxeren. Taxatie is verplicht als zich onder de erfgenamen personen bevinden die minderjarig zijn, die onder curatele zijn gesteld of die niet het vrije beheer over hun bezittingen hebben.Wanneer besloten wordt tot taxatie, kan de gemachtigde of de notaris daarvoor opdracht geven aan een of meer deskundigen. De deskundigen worden in overleg met de erfgenamen gekozen of soms door de kantonrechter aangewezen.

Belasting en nalaten

 

De taxatiekosten zijn voor rekening van de gezamelijke erfgenamen en zijn niet aftrekbaar

van de nalaten schap.

 

Over de waarde van bepaalde zaken kan met de Belastingdienst een bindende afspraak

worden gemaakt. Zo'n vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten over:Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon.

Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl