Bezwaar maken hoe doe je dat?

Uitstel van betaling in verband met bezwaar
 • Krijg ik uitstel van betaling als ik bezwaar maak?
 • Onder welke voorwaarden krijg ik uitstel van betaling?
 • Krijg ik ook uitstel van betaling voor het bedrag waartegen ik geen bezwaar maak?
 • Hoe bereken ik het bedrag waarmee ik het niet eens ben?
 • Krijg ik ook uitstel van betaling als ik geen aangifte heb ingediend?
 • Uitstel van betaling in verband met een beroepschrift
 • Uitstel van betaling in verband met bezwaar tegen een bestuurlijke boete
 • Uitstel van betaling na bezwaar tegen een WOZ-beschikking
 • Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?
 • Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?

Krijg ik uitstel van betaling als ik bezwaar maak?

 

Als u een bezwaarschrift indient bij de inspecteur zal hij de ontvanger daarover inlichten.De ontvanger beschouwt dat bezwaarschrift als een verzoek om uitstel van betaling, als hetaan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

Onder welke voorwaarden krijg ik uitstel van betaling?

 

De ontvanger beschouwt een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag alleen als een verzoek om uitstel van betaling, als uit dat bezwaarschrift blijkt met welk bedrag u het niet eens bent. U moet dan een berekening meesturen van het bedrag waarmee u het niet eens bent. Een afzonderlijk verzoek om uitstel is niet nodig. De ontvanger verleent uitstel van betaling tot het moment waarop de inspecteur uitspraak doet op het bezwaarschrift. De ontvanger verleent geen uitstel van betaling als u geen berekening hebt meegestuurd.

Krijg ik ook uitstel van betaling voor het bedrag waartegen ik geen bezwaar maak?

 

De ontvanger verleent geen uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt. Dat bedrag moet u gewoon betalen.


Hoe bereken ik het bedrag waarmee ik het niet eens ben met de belastingdienst?

 

Uit uw bezwaarschrift moet blijken hoe hoog het bedrag is waartegen u bezwaar maakt. Dat bedrag kunt u uitrekenen door bijvoorbeeld nogmaals (digitaal) uw aangifte in te vullen met de bedragen en gegevens zoals die volgens u moeten zijn. Het verschil tussen uw aangifte en het bedrag van de aanslag, is het bedrag dat u moet vermelden in het bezwaarschrift. Stuur

de berekening mee!

 

Krijg ik ook uitstel van betaling als ik geen aangifte heb ingediend?

 

Als u geen aangifte hebt ingediend, maakt de inspecteur een schatting van uw inkomen en baseert daarop de aanslag. Als u een bezwaarschrift indient tegen deze aanslag, zal de ontvanger voor ten hoogste één maand uitstel verlenen om u in de gelegenheid te stellen alsnog een aangiftebiljet in te dienen. Uitstel van betaling in verband met een beroepschrift. Als de inspecteur uw bezwaarschrift tegen de aanslag heeft afgewezen, kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Anders dan bij het indienen van een bezwaarschrift wordt de ontvanger daarover niet automatisch geïnformeerd door de inspecteur.


U moet dus zelf een afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met het ingediende beroepschrift indienen bij de ontvanger. Uitstel van betaling in verband met bezwaar tegen een bestuurlijke boete De ontvanger verleent altijd uitstel van betaling in verband met bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de bestuurlijke boete. Hij verleent ook altijd uitstel van betaling voor de bestuurlijke boete die is begrepen in een belastingaanslag. De ontvanger kan aan het uitstel voorwaarden verbinden om de belangen van de Staat veilig te stellen. De ontvanger verleent het uitstel tot het moment waarop de inspecteur uitspraak doet op het bezwaarschrift.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Uitstel van betaling na bezwaar tegen een WOZ-beschikking

 

De ontvanger kan op uw verzoek uitstel van betaling verlenen als u een bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend tegen een WOZ-beschikking. Hij geeft uitstel van betaling voor (het deel van) een belastingaanslag die is vastgesteld op basis van de bestreden WOZ-taxatiewaarde. U hoeft dat bedrag niet zelf te berekenen. Bij het verzoek om uitstel moet u een kopie van het

bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking overleggen. U hoeft geen afzonderlijk bezwaarschrift tegen deze belastingaanslag in te dienen. Een uitspraak op een bezwaarschrift tegen de WOZbeschikking waarbij de taxatiewaarde wordt herzien, leidt automatisch tot een aanpassing van het bedrag van de belastingaanslag.

 

Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?

 

U moet invorderingsrente betalen als na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de

belastingschuld nog openstaat.

 

Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?

 

Als de ontvanger u geen uitstel verleent, kunt u binnen tien dagen na de datum van zijn beslissing een gemotiveerd beroepschrift indienen. U moet het beroepschrift richten tot de directeur en inleveren bij de ontvanger die uw verzoek om uitstel heeft afgewezen.


Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl