Bezwaar maken hoe doe je dat?

Uitstel van betaling in verband met een uit tebetalen bedrag
 • Kan ik uitstel krijgen als ik ook een belastingteruggaaf of een ander uit te betalen bedrag verwacht?
 • Onder welke voorwaarden kan ik uitstel krijgen?
 • Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?
 • Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?

Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik ook een belastingteruggaaf of een ander uit te betalen bedrag verwacht?


Als u een bedrag aan de Belastingdienst moet betalen en binnen een afzienbare tijd een teruggaaf of ander bedrag van de Belastingdienst verwacht, kunt u in afwachting daarvan uitstel van betaling krijgen.


De ontvanger kan uw belastingaanslag dan met het uit te betalen bedrag verrekenen.


In het algemeen geldt dat alle uit te betalen bedragen die betrekking hebben op belastingteruggaven verrekend kunnen worden met de openstaande belastingschuld. Voor

toeslagen geldt dit niet.

Onder welke voorwaarden kan ik uitstel van betaling krijgen?

 

Uitstel is mogelijk als in ieder geval:


 • het belastingjaar/tijdvak is verstreken
 • de aangifte of het verzoek waaruit het aan u uit te betalen bedrag moet voortvloeien,is ingediend bij de inspecteur
 • over de teruggaaf geen verschil van mening bestaat tussen u en de inspecteur Bij uw verzoek moet u een berekening van het uit te betalen bedrag voegen. Als deze ontbreekt of onvoldoende is gemotiveerd, verleent de ontvanger u uitstel om uw verzoek alsnog (nader) te motiveren.


Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?

 

U moet invorderingsrente betalen als na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog openstaat. De invorderingsrente wordt berekend over de periode vanaf de eerste dag na de laatste vervaldag van de aanslag tot de dagtekening van het uit te betalen bedrag.

 

Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?

 

Als de ontvanger u geen uitstel verleent, kunt u binnen tien dagen na de datum van zijn beslissing een gemotiveerd beroepschrift indienen. U moet het beroepschrift richten tot de directeur en inleveren bij de ontvanger die uw verzoek om uitstel heeft afgewezen. Lees verder uitstel van betalingen


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete

Uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen.

 

 • Kan ik uitstel krijgen als ik niet op tijd kan betalen?
 • Hoe moet ik uitstel vragen?
 • Onder welke voorwaarden kan ik uitstel krijgen?
 • Kan ik ook uitstel van betaling krijgen als ik vermogen heb?
 • Hoe lang kan ik uitstel krijgen?
 • Wat is kortlopend uitstel?
 • Wat gebeurt er als ik ook via een betalingsregeling niet alles kan betalen?
 • Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?
 • Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?


Kan ik uitstel krijgen als ik niet op tijd kan betalen?

 

Wanneer u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen, kunt u de ontvanger verzoeken om uitstel van betaling. Voor motorrijtuigenbelasting is  behalve kortlopend uitstel  geen betalingsregeling mogelijk.

 

De meest voorkomende oorzaken van betalingsproblemen zijn:


 • u hebt in korte tijd meer belastingaanslagen gekregen
 • u hebt (tijdelijke) onvoldoende middelen om uw belastingaanslag tijdig te betalen Voor sommige belastingen zal de ontvanger geen betalingsregeling toestaan. Hij wijst een
 • verzoek om uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen in ieder geval af als:
 • u al uitstel hebt gehad in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen
 • een openbare verkoop van uw inbeslaggenomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen Als de ontvanger u uitstel verleent, deelt hij dat schriftelijk aan u mee.

 

Hoe moet ik uitstel van betaling vragen?

 

Een verzoek om uitstel van betaling moet in beginsel altijd schriftelijk worden gedaan. Onder voorwaarden verleent de ontvanger, op telefonisch verzoek, kort uitstel van betaling (tot maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag).

 

Onder welke voorwaarden kan ik uitstel krijgen?

 

De ontvanger kan aan het verlenen van uitstel van betaling verschillende voorwaarden verbinden. In ieder geval stelt de ontvanger aan het verlenen van een betalingsregeling de voorwaarde dat belastingaanslagen die worden opgelegd nadat een betalingsregeling is getroffen, tijdig worden betaald. De ontvanger kan zonodig aan het verlenen van uitstel de voorwaarde verbinden dat zekerheid wordt gesteld. Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling is het nodig dat de ontvanger inzicht krijgt in uw vermogen en uw betalingscapaciteit. Hij zal u dan ook verzoeken daarvoor een vragenformulier in te vullen. Alleen schade die u werkelijk hebt geleden, wordt vergoed. De Belastingdienst stelt de hoogte van de schadevergoeding vast. Vermindering.

 

Kan ik ook uitstel van betaling krijgen als ik vermogen heb?

 

Als u vermogen hebt, krijgt u in de regel geen betalingsregeling voor een belastingaanslag. De ontvanger kan wel uitstel verlenen voor een belastingaanslag als het vrijmaken van het vermogen tot grote financiële gevolgen leidt. Bijvoorbeeld:

de overwaarde van het huis waarin u feitelijk verblijft het saldo dat in het kader van een zogenaamde spaarloonregeling op een geblokkeerde rekening staat Als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken, kan de ontvanger alsnog een betalingsregeling toestaan.

 

Hoe lang kan ik uitstel krijgen?

 

Een betalingsregeling mag in beginsel niet langer duren dan twaalf maanden vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling toestond. Als hij meent dat er bijzondere omstandigheden zijn, kan hij van de termijn afwijken en de belastingschuldige een langere termijn gunnen.

 

Wat is kortlopend uitstel?

 

In bepaalde gevallen kunt u kortlopend uitstel van betaling krijgen voor een periode van vier maanden na de laatste vervaldag van de aanslag. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen (bijvoorbeeld bij de Belastingtelefoon) of schriftelijk bij de ontvanger. Voor kortlopend uitstel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

De totale schuld mag niet hoger zijn dan € 20.000.


Er zijn nog geen twee dagen verstreken nadat u een dwangbevel hebt ontvangen voor de schuld waarvoor om uitstel wordt verzocht. Er is voor deze of een andere schuld geen (kortlopend) uitstel van betaling verleend. Het gaat niet om een voorlopige aanslag die in meer dan één termijn betaald mag worden.

 

Wat gebeurt er als ik ook via een betalingsregeling niet alles kan betalen?


Als uit het verzoek om uitstel blijkt dat u over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om binnen twaalf maanden uw belastingschuld te betalen, dan beoordeelt de ontvanger of u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking komt. Bij de beoordeling daarvan neemt hij de gehele belastingschuld in beschouwing. U hoeft daarvoor niet opnieuw een vragenformulier in te vullen.

 

Moet ik rente betalen als ik uitstel van betaling krijg?

 

Als na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog openstaat,

moet u invorderingsrente betalen.

 

Wat kan ik doen als mijn verzoek wordt afgewezen?

 

Als de ontvanger u geen uitstel verleent, kunt u binnen tien dagen na de datum van zijn beslissing een gemotiveerd beroepschrift indienen. U moet het beroepschrift richten tot de directeur en inleveren bij de ontvanger van het belastingkantoor die uw verzoek om uitstel heeft afgewezen.

Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl