Bezwaar maken hoe doe je dat?

Woning belasting, wanneer is deze van toepassing?
Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat wel het eigenwoningforfait, dat u moet optellen bij uw inkomen. Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw woning belasting.


U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen tellen, het zogenoemde eigenwoningforfait. Daar staat tegenover dat u de (hypotheek)rente en bepaalde kosten kunt aftrekken. Deze aftrek levert u meestal een belastingvoordeel op. Als u uw eigen woning verkoopt en een nieuwe eigen woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de rente die u mag aftrekken de zogenoemde bijleenregeling.


Welke kosten mag u aftrekken van uw woning belasting?


U kunt bepaalde kosten voor uw eigen woning belasting aftrekken van uw inkomen in box 3 (inkomen uit werk en woning). Hieronder leest u welke kosten dat zijn.


Rente en kosten voor de eigenwoningschuld


Rente en kosten die u in 2008 hebt betaald voor de eigenwoningschuld, mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning waarover u de rente mag aftrekken. Het gaat om (hypotheek)schuld die u hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), verbetering en onderhoud van de eigen woning en voor de afkoop van erfpacht.

De rente kan ook aftrekbaar zijn als u geld hebt geleend voor onderhoud of  verbouwing van de eigen woning, maar het geld niet direct hiervoor hebt gebruikt.  Rente en kosten van leningen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het financieren van meubels, zijn niet aftrekbaar.


De rente die u betaalt, mag u maximaal dertig jaar aftrekken. Als u de lening na dertig

jaar niet of niet volledig hebt afgelost, kunt u de rente niet meer aftrekken. Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming Als de grond waarop uw woning staat niet van u is, betaalt u daarvoor maandelijks of  jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht,  opstal of beklemming zijn aftrekbaar.


Let op!


Niet aftrekbaar zijn:


 • premie voor een opstalverzekering
 • afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming. Als u de
 • rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die u afsluit om
 • de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar.
 • premie voor een kapitaalverzekering eigen woning
 • overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning.


Kosten voor een rijksmonumentenpand


Monumentenpanden brengen vaak extra kosten met zich mee, zoals hogere verzekerings en onderhoudskosten. Daarom kunt u gebruikmaken van een bijzondere aftrekregeling, waardoor u een aantal van deze extra kosten kunt aftrekken. Een voorwaarde is dat het pand ingeschreven is in het Rijksmonumentenregister.


Eenmalig aftrekbare kosten


Als u een woning koopt, kunt u in het jaar van aankoop een aantal eenmalige kosten aftrekken. Dit zijn de kosten die u maakt voor het afsluiten van de hypotheek. De kosten die u maakt voor de aankoop van de woning zelf, kunt u niet aftrekken. Hierna leest u welke kosten wel en welke niet aftrekbaar zijn.


Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:


 • rente over en kosten van de eigenwoningschuld voor uw eigen woning. Als u
 • rente ontvangt over een gedeelte van de lening dat u nog niet hebt opgenomen
 • (bouwdepot), moet u die rente aftrekken van de betaalde rente.
 • notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 •  bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst is gesloten
 • afsluitprovisie. Hiervoor geldt: u mag niet meer aftrekken dan ,5% van uw schuld en tot maximaal E 3.630. Als u meer afsluitprovisie betaalt dan het toegestane aftrekbedrag, kunt u in 20088 van het meerdere het deel aftrekken dat betrekking heeft op 2008.


Het overgebleven deel kunt u vanaf 2009 tijdens de looptijd van de lening jaarlijks in gelijke delen aftrekken.


 • taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening)
 • bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de geldlening en de kosten van de


aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie


 • rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
 • rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, de verbouwing of het onderhoud van uw woning, bijvoorbeeld notariskosten


Als u een woning koopt


– betaalde boeterente of oversluitkosten

– rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het aangaan van

de lening voor de koop van uw woning, bijvoorbeeld voor afsluitprovisie


Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:


 • aflossing van de eigenwoningschuld
 • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld de makelaarsprovisie
 • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • bouwrente over de periode voordat de voorlopige koopovereenkomst wordt gesloten
 • kosten van onderhoud en verbetering. Voor een rijksmonumentenpand kunt u onder
 • voorwaarden wel aftrek krijgen. Zie ook de folder Als u werkzaamheden aan uw
 • rijksmonumentenpand gaat verrichten.
 • rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of
 • huisgenoten onderling
 • rente van leningen die u bent aangegaan voor een woning die u van uw fiscale partner of
 • huisgenoot hebt gekocht. Dit geldt alleen voor het deel van de schuld dat hoger is dan de
 • oorspronkelijke schuld op die woning.
 • rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente over en kosten van
 • geldleningen te betalen. Bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te
 • betalen. Rente over een lening die u voor  januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare
 • oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.
 • rente en kosten van leningen die geen eigenwoningschuld zijn, bijvoorbeeld een lening
 • voor het kopen van een auto
 • rente en kosten van leningen die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld zijnAls u een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek afsluit


Als u een spaarhypotheek of een levenhypotheek afsluit, sluit u naast de hypotheek een  kapitaalverzekering af. Ook bij een beleggingshypotheek kunt u een kapitaalverzekering afsluiten. Het doel van de kapitaal-verzekering is om onbelast een bedrag te sparen, waarmee u de eigenwoningschuld kunt aflossen. Dat bedrag heet de kapitaaluitkering. Deze uitkering is onbelast tot maximaal de schuld op de eigen woning, met een maximum per persoon van E 145.000. U bent wel verplicht de uitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen.


Met ingang van 2008 kunt u via een geblokkeerde spaarrekening eigen woning of een geblokkeerd beleggingsrecht eigen woning sparen voor de aflossing van de  eigenwoningschuld. U bent dan rekeninghouder van de spaarrekening eigen woning of eigenaar van een beleggingsrecht eigen woning.


Meer informatie over een kapitaalverzekering, geblokkeerde spaarrekeningen en geblokkeerde beleggingsrechten eigen woning leest u in de brochure Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen.


Let op!


Koopt u een woning die niet uw hoofdverblijf wordt, bijvoorbeeld een vakantiewoning of een  woning die u gaat verhuren, woning belasting niet voor u van toepassing en gelden er andere regels. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of bel naar de BelastingTelefoon: 0800 0543


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl